HOLWAH VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Algemeen
Artikel 3 Aanbiedingen en Offertes
Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 5 Levering
Artikel 6 Garantie
Artikel 7 Monsters en Modellen
Artikel 8 Eigendomvoorbehoud
Artikel 9 Onderzoek, reclames
Artikel 10 Risico-overgang
Artikel 11 Prijsverhoging
Artikel 12 Betaling
Artikel 13 Opschorting en ontbinding
Artikel 14 Incassokosten
Artikel 15 Vrijwaringen
Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten
Artikel 17 Aansprakelijkheid
Artikel 18 Overmacht
Artikel 19 Geschillen
Artikel 20 Toepasselijk recht

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangeven.

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de consument;

De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep bedrijf.
Terug naar boven

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een de consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1).
Terug naar boven

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn verblijvend en gescheiden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij gebruiker om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afzet. Het aanbod voorziet een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

2. Gebruiker is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruikers anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen en overeenkomstig deel voor nabestellingen. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 2).
Terug naar boven

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van gebruikers aanbod.

Terug naar boven

Artikel 5 Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/winkel/magazijn van gebruiker.

2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat gebruiker hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

4. Komen gebruiker en de consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen tegen betaling, tenzij gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument de vastgestelde condities heeft meegedeeld. Gebruiker behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien gebruiker gegevens behoefte van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan gebruiker te beschikking heeft gesteld,

7. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven echter nimmer met meer dan een week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument gebruiker schriftelijk ingebreke te stellen.(Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 3)

8. Consument verplicht zich bij het bestellen van meubelen uit CHINA, tenminste 20% van de aankoopsom te voldoen als borgstelling en zeker stelling ten behoeve van gebruiker. Bestelde meubelen moeten binnen 1 week na telefonische melding door gebruiker worden afgenomen. Bij akkoord door gebruiker voor een uitstel van max. 30 dagen geld een opslag vergoeding van £á1,=p/m3 per dag.

9. Bij weigering door consument om de bestelde goederen af te nemen, word de aanbetaling verrekend met de door gebruiker gemaakte kosten, omzet derving, rente verlies en opslagkosten, en vervalt het recht van consument op de goederen, en mogen door gebruiker worden verkocht aan derden.

10. Voor het leveren van goederen aan huis worden door gebruiker kosten berekend, afhankelijk van de afstand tot het aflever adres, levering geschied tot achter de eerste deur op de begane grond. Transport intern en/of hijsen worden extra berekend, en zijn voor rekening van de consument.

Terug naar boven

Artikel 6 Garantie

1. Gebruiker garandeert uitsluitend artikelen of producten waaraan of waarbij dat uitdrukkelijk word vermeld, en dat die te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en noemen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welken gebreken ook.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.

3. De onder 1. Genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering, en anders wanneer dit door gebruikers aangegeven op aankoopbon garantie bewijs.

4. Gebruiker verschaft de consument een schriftelijk aankoopbewijs of kassa bon, Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot garantie.

5. Gebruiker ruilt uitsluitend art of goederen die onbeschadigd en niet gebruikt in een onbeschadigde verpakking worden aangeboden binnen de garantie periode van 8 dagen.

6. Gebruiker neemt zich het recht om door consument gekochte meubelen en kleding niet om te ruilen of terug te nemen.

7. Gebruiker neemt geen goederen retour die zijn verkocht tijden een opruiming of zijn verkocht met een hoger als 10%

8. Consument wordt geacht de door hem/haar gekochte goederen te hebben gecontroleerd op beschadigingen en of gebreken voor het verlaten van de winkel, reclames /klachten zijn achteraf zijn niet mogelijk.

9. Gebruiker garandeert uitsluitend elektrische apparaten die op een nette en deugdelijke manier is in de gebruiksaanwijzing zijn aangegeven werden behandeld. Dit ter beoordeling van gebruiker! Sterk vervuilde apparaten worden niet voor garantie in reparatie genomen. Na opening van het apparaat door consument vervalt de garantie!!

10. Gebruiker geeft geen garantie op aardewerk en of porseleine tafelgerei, kookpotten(Japanse potaj ,thee potten)en inzetten van elektrische apparaten, en op producten van papier, textiel, leder en kunstleder.

Terug naar boven

Artikel 7 Monsters en modellen

1. Indien door gebruiker een model of monster is getoond of verstrekt aan de consument, dan staat gebruiker er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding.Terug naar boven

Terug naar boven

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1. Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Terug naar boven

Artikel 9 Onderzoek, reclames

1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren per direct na levering mondeling of telefonisch aan gebruiker te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan gebruiker met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is gebruiker gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratieve-, verzend- en voorrijd-kosten in rekening te brengen.

4. Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker en op de wijze zoals door gebruiker aangeven. (Zie ook: Artikel toelichting onder 5).

Terug naar boven

Artikel 10 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 6).
Terug naar boven

Artikel 11 Prijsverhoging

1. Indien gebruiker met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgeven.
Terug naar boven

Artikel 12 Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering.

2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin gefactureerd.

3. Bezwaren tegen hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

6. Gebruiker heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kam volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de open en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 8).
Terug naar boven

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

¡P De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

¡P Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

¡P De consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of nar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Terug naar boven

Artikel 14 Incassokosten

1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 20% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van £á50,00.

2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument.

4. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 9)
Terug naar boven

Artikel 15 Vrijwaringen

1. De consument vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument versterkte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien de consument aan gebruiker informatie dragers, elektronische bestanden software etc. versterkt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
Terug naar boven

Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders overeengekomen.

3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders overeengekomen.

4. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de versterkte stukken anders voorvloeit.

5. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Terug naar boven

Artikel 17 Aansprakelijkheid

1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder ¡§Garanties¡¨ is geregeld.

2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

3. Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld /en of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.
Terug naar boven

Artikel 18 Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichting na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Voorzoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichting uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 11).
Terug naar boven

Artikel 19 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd dan geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechte.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 12).
Terug naar boven

Artikel 20 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
Terug naar boven